tirsdag 8. mars 2011

Greta Marie Skau: Gode fagfolk vokser..


Greta Marie Skau henvender seg med denne boka til alle som arbeider i yrker hvor kommunikasjon og samhandling er viktig. Boka er ikke minst relevant for de som har ansvar for profesjonsutvikling og utdanning.

I samspillet med andre er vår personlige kompetanse viktig. Boka tar for seg personlig kompetanse som en sentral del av vår profesjonalitet. Personlig kompetanseutvikling berører våre grunnleggende verdier, holdninger og væremåte og kan være en betydelig utfordring både for den enkelte og for organisasjonene i arbeidslivet.

Personlig kompetanse utvikles i skjæringspunktet mellom fag og person. Det å tilegne seg kompetanse er en evig læreprosess der man gjennom sine handlinger i yrkeslivet og ved å være i interaksjon med mennesker øker sitt personlige repertoar av handlinger.
Personlig kompetanse er en del av et samlet kompetansebegrep. Forfatteren fremhever og utdyper personlig kompetanse som svært betydningsfull. Hun ser på personligkompetanse som en integrert del av profesjonalitet, og peker på hvor sentral den er når man er i samspill med andre mennesker.

Grete Marie Skugs bok er lettlest og kan anbefales.

Ingen kommentarer: